Počet:
0
Cena:
0 Kč
Měna

Originální bytové doplňky ve stylu Provence, retro a Vintage stylu

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení
a. Všeobecné obchodní podmínky tvoří součást kupní smlouvy, uzavřené za podmínek dále uvedených mezi Ing. Romanou Kožíškovou(dále jen „prodávající“) a spotřebitelem (dále jen „kupující“).
b. Prodávajícím níže uvedeného zboží je fyzickou osobou se sídlem ul. Hlavní 50 ,403 31 Ústí nad Labem, IČ: 66077559, DIČ: CZ7251312893, tel. 602403839, e-mail: info@vivedecor.cz. Poštovní adresa pro doručování písemností prodávajícímu je shodná s adresou uvedenou v předchozí větě.
c. Právní vztahy vyplývající spotřebiteli a prodávajícímu z prodeje a koupě zboží (kupní smlouva) se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a dále těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“).
d. Každá smluvní strana hradí ze svého náklady, které jí vznikly použitím příslušných prostředků komunikace na dálku, jež použila při uzavírání kupní smlouvy.

2. Předmět kupní smlouvy
a. Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce zboží, a to v množství tam uvedeném. Předmětem kupní smlouvy může být pouze zboží nabízené prodávajícím k prodeji, popřípadě nadstandardní zboží, na jehož dodávce se kupní strany dohodly.
b. Název nebo typové označení zboží jsou uvedeny slovně u každého jednotlivého výrobku či druhu zboží
c. Údaje o zboží, uvedené na internetových stránkách , v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího (např. rozměry, materiál, doplňky, složení apod.) jsou pouze údaji informativními a z tohoto důvodu může dodané zboží vykazovat mírné odchylky (nejedná se o vadu zboží).
d. Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž je takové zboží určeno a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícím příslušným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
e. Zboží bude zabaleno nebo opatřeno pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.
 

3. Objednání zboží
a. Kupující objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím:
    I. sms zpráva, nebo telefonicky
  II. e-mailu na info@vivedecir.cz (automaticky zasláno i prostřednictvím elektronického formuláře e-shopu po vytvoření objednávky)
   III. písemně poštou
b. Každá objednávka zboží odeslaná prodávajícímu prostřednictvím 3.a.i-iii. je pro kupujícího závazná a považuje se za návrh kupní smlouvy
c. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající písemně, faxem nebo elektronickou poštou sdělí kupujícímu, že objednávku přijímá (akceptuje). Jakékoliv jiné sdělení ze strany prodávajícího se nepovažuje za přijetí objednávky.
d. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod., žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. písemně nebo telefonicky) anebo žádat kupujícího o zaplacení kupní ceny či její části předem. V takovém případě nedojde k uzavření kupní smlouvy dříve, nežli okamžikem řádného a včasného splnění podmínek vyžadovaných prodávajícím.
e. V případě zájmu o určité barevné provedení či nýběr velikosti je  třeba specifikovat v poznámce u objednávky. Není-li barevné provedení specifikováno, je dodán produkt dle aktuálního stavu skladu.

4. Kupní cena
a. Kupní cena je udávána v měně Kč a prodávajícímu je fakturována částka v Kč.
b. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu ve výši stanovené pro objednaný druh zboží prodávajícího a platné v okamžiku doručení objednávky prodávajícímu. Cena zboží je dohodnuta na základě vzájemně schváleného ceníku zboží v měně Kč. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Nesdělí-li kupující prodávajícímu do tří dnů od upozornění, že s novou cenou nesouhlasí, je povinen zaplatit kupní cenu uvedenou na daňovém dokladu - faktuře.
c. Spolu s kupní cenou za zboží je kupující povinen prodávajícímu zaplatit:
  I. daň z přidané hodnoty platnou v době uskutečnění obch. případu (ceny zboží jsou v e-shopu uvedeny vč. DPH)
  II. přepravné – dle druhu dopravy a země určení
  III. balné – 10-200 Kč zahrnuté v ceně dopravy

Je-li objednávka v celkové ceně zboží vyšší nebo rovna 6.000 Kč bez DPH, přepravné v ČR dle bodu ii. není účtováno.
Pro dodávky do zahraničí je cena uvedená na objednávce neplatná. Cena dopravy se řídí platným ceníkem České pošty nebo použité přepravní společnosti.


Doprava a dodání modelů na Slovensko (do zahraničí) - objednávky nad 1000Kč bez DPH: Vždy na základě proforma faktury převodem z účtu a platbou OUR = poplatky hradí odesílatel. Dopravné je kalkulováno individuálně na základě hmotnosti. Zasíláme službou GLS.

 

d. Spolu se zbožím nebo následně poštou zašle prodávající kupujícímu i fakturu – daňový doklad.
e. Platební podmínky jsou uvedeny v článku 6. VOP.

5. Dodací podmínky
a. Místo plnění a dodání
    I. Místem plnění je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží přepravci anebo kupujícímu.
    II. Místem dodání zboží je adresa uvedená v objednávce.
b. Způsob dopravy
    I. Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu podle dohody a nebo jedním z uvedených způsobů, v níže uvedeném čase a za níže uvedenou cenu:
1. dopravní službou
2. obchodním balíkem České pošty s.p.
c. Dodací lhůta
    I. dodací lhůta bude kupujícímu potvrzena v rámci potvrzení objednávky
d. Cena dopravy je kalkulována co nejblíže reálné ceně dopravného poskytovatele dopravních služeb. Pokud je to možné, je dodavatelem volen nejefektivnější způsob (cena/rychlost/přání zákazníka). Cena uvedená při potvrzení objednávky nemusí odpovídat skutečnosti.

6. Platební podmínky
a. Způsob zaplacení kupní ceny
I. Kupní cenu je kupující povinen zaplatit buď v hotovosti dobírkou zaplacenou přepravci zboží (GLS, Česká pošta s.p. atd.)
II. nebo předem na bankovní účet prodávajícího, pokud nebyla s kupujícím podepsána „Dohoda o obchodní spolupráci“.
III. nebo byla-li s kupujícím podepsána „Dohoda o obchodní spolupráci“ je standardní splatnost faktur 14 dní od data uskuteč. zdaň. plnění.

7. Odpovědnost za vady zboží
a. Předání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží, záruka
I. Kupující je povinen zboží od přepravce či prodávajícího řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dodacím listě a dokladu o přepravě, příp. jiném dokladu. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
II. Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží. Není-li místem dodání zboží sídlo, místo podnikání nebo provozovna prodávajícího, přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží okamžikem jeho předání prvému přepravci do místa dodání zboží.
III. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení ceny zboží uvedené na daňovém dokladu.
IV. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým i neobvyklým užíváním . Záruční doba činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.
V. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze či návodem k čištění, mechanickým poškozením nebo opotřebením či živelnými pohromami (např. ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů apod.). Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží rovněž v případě neoprávněné manipulace se záručním listem/daňovým dokladem(přepisování údajů apod.).
Prodávající má právo uznat reklamaci jako neoprávněnou, pokud kupující prováděl na výrobku změny a úpravy.
Prodávající neodpovídá za rozpor s kupní smlouvou také pokud došlo k poškození sériových čísel, bezpečnostních plomb a pečetí.
VI. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
b. Povinnosti kupujícího po dodání zboží, vady zboží
VII. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez odkladu po jeho převzetí. Zejména je povinen zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit samotnému přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout; o tom je povinen informovat prodávajícího a poskytnout mu příslušnou součinnost.
VIII. Zjistí-li kupující při prohlídce zboží jeho vady anebo vyskytnou-li se vady zboží během záruční doby, je kupující povinen oznámit výskyt těchto vad prodávajícímu, a to bez odkladu poté, co je zjistí. Oznámení vad musí být učiněno písemně, faxem nebo elektronickou poštou a musí obsahovat příslušný nárok. Kromě toho je kupující povinen zaslat prodávajícímu reklamované zboží ve funkčním celku, a to způsobem předem dohodnutým s prodávajícím. Prodávající a kupující se mohou písemně dohodnout na reklamování pouze části výrobku bez dodání celku prodávajícímu.
IX. Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího,dodací list a podrobný popis závady.
X. Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy (zejména § 612 a násl. občanského zákoníku).
XI. Přepravu reklamovaného zboží z místa dodání do sídla prodávajícího nebo jiného místa určeného prodávajícím zajišťuje kupující na své náklady. Náklady na zpětnou přepravu reklamovaných produktů (byla-li reklamace oprávněná) hradí prodávající. nebyla-li reklamace oprávněná, hradí náklady kupující.

8. Obaly
a. podle §13 odst. 1, písm. B zák. č. 477/2001 Sb. je vlastnické právo k obalům převedeno na kupujícího okamžikem převzetí zboží od dodavatele, popř. přepravce

9. Odstoupení od kupní smlouvy
I. Odstoupit od kupní smlouvy je možné do 24 hodin od potvrzení objednávky, nebylo-li objednané zboží již expedováno od prodávajícího kupujícímu

10. Ochrana osobních údajů
I. Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení.
II. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující poskytl o své osobě jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní údaje jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními údaji je prodávající povinen řídit se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
III. Kupující odesláním objednávky zboží dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a uchovávání osobních údajů o jeho osobě a nákupech a k jejich následnému zpracování pro potřeby prodávajícího.
VI. Kupující má právo požádat kdykoliv o vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího a ten je povinen žádosti bez odkladu vyhovět.
V. Kupující (i potenciální kupující) svojí registrací v e-shopu prodávajícího dává souhlas k občasnému zasílání novinek e-mailem. V případě, že si registrovaný nepřeje e-maily dostávat, prodávající je povinen na požádání e-mailový kontakt z databáze vymazat.


11.
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 1.000,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny předány společnosti www.uhrazeno.cz k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.